പൊരിച്ച മത്തിയുടെ പിറകെ പോകുന്നവർ അറിയണം കാത്തിരിക്കുന്ന അപകടം

മലയാളികളുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണമാണ് ചോറും മീൻകറിയും. എന്നാൽ ചോറിന്റെ കൂടെ രണ്ട് പൊരിച്ച മത്തി കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ കെംകേമമാകും ഊണ്. മത്തിക്കു ചിലയിടങ്ങളിൽ ചാളയെന്നും പറയും. മത്തി തേങ്ങ പച്ചയ്ക്ക് അരച്ചും, തേങ്ങ വറുത്തു...

മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന 10 മികച്ച മരുന്നുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം

ഇന്ന് മിക്ക ആളുകളും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ. പ്രധാനമായും മുടി കൊഴിയുന്നതിന്‌ ഉള്ള ഒരു കാരണമാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താരൻ. അതിനെ എത്രെ നമ്മൾ കഴുകി കളഞ്ഞാലും വീണ്ടും...

ഇന്ത്യയിലെ പത്ത് മികച്ച ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ

മലയാളികൾ പൊതുവെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ മുൻ പന്തിയിൽ ആണെങ്കിലും ആരോഗ്യ ഇഷുറൻസ് പരിരക്ഷകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വലിയൊരു പരിരക്ഷയാണ്. ആരോഗ്യ ഇന്ഷുറന്സിലൂടെ ആശുപത്രി ചിലവ്,...

MOST POPULAR