കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ പുറത്ത്

പ്രാധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തൊഴിൽ പദ്ധതിയായ ദീൻ ദയാൽ ഉപാദ്യായ ഗ്രാമീണ കൗശല്യ യോജന കേരളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ പുറത്ത്. കുടുംബശ്രീയുടെ ഡി ഡി യു ജി കെ വൈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്മാർട്ട്‌ ഫോൺ സർവിസും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൗജന്യ തൊഴിൽ പരിശീലനവും നൽകുന്നു എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തൊഴിൽ പദ്ധതിയാണെന്ന കാര്യവും മാധ്യമങ്ങളും സർക്കാരും മറച്ചു വെയ്ക്കുകയാണ്.

ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കാവുന്നത് 18 മുതൽ 21 വയസ് വരെ മാത്രം പ്രായമുള്ള പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ്. ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും കേരളം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പലർക്കും അറിയില്ല ഈ പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ ആണെന്നുളള കാര്യം. ഇതിന് അപേക്ഷ നൽകാൻ വേണ്ടുന്ന യോഗ്യത ഐ ടി ഐ, ഡിപ്ലോമ, ഡിഗ്രി എന്നിവയുമാണ്. ഈ കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നവർക്ക് സർക്കാർ അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുകയും സ്ഥിരം ജോലി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ 21 നു രാവിലെ ടാൻജിസെപ്റ്റ്സിന്റെ മഞ്ചേരി സെന്ററിൽ നടത്തുന്ന ക്യാമ്പിൽ എത്തണമെന്നും മലയാള പത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാർത്തയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ കേന്ദ്ര പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെയും പ്രതികരണം

അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തു