രാജ്യത്ത് ഇന്ന് അർധരാത്രി മുതൽ നാളെ അർധരാത്രി വരെ ദേശിയ പണിമുടക്ക്

രാജ്യത്ത് ഇന്ന് അർധരാത്രി മുതൽ നാളെ അർധരാത്രി വരെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ സംയുക്തമായി ദേശിയ പണിമുടക്ക് നടത്തും. സംസ്ഥാനത്തെ 13 തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കും.

അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തു